Publikace pro další vzdělávání

Publikace pro další vzdělávání

Kolektiv autorů
Národní pedagogický institut České republiky
2020
Metodická příručka obsahuje ucelené informace o práci adaptačního koordinátora a využití jeho služeb při přijímání dítěte/žáka cizince do prostředí české základní školy. Pro plnou funkčnost odkazů si prosím soubor PDF uložte na disk.
Zdeněk Martínek
Národní institut pro další vzdělávání
2008
Publikace se věnuje problematice šikany, jejím směrům, vývojovým stádiím a typologii agresorů.
Kolektiv autorů
Národní institut pro další vzdělávání
2019
Sborník příspěvků autorů, kteří se na problematiku začínajících učitelů dívají z různého úhlu svých profesních zkušeností.
Lucie Slavíková-Boucher
Národní institut pro další vzdělávání
2016
Metodika pro pedagogické pracovníky zabývající se problematikou dětí/žáků cizinců. Jaké jsou pocity nového žáka? Jak ulehčit proces zařazení? Práce ve třídě, život ve škole.
Olga Medlíková
Národní institut pro další vzdělávání
2019
Populárně naučná publikace nejen pro pedagogy: praktické rady, návody a návrhy, jak řešit situace, kdy v komunikaci s druhými nejednáme právě optimálně. A jak se těchto pochybení napříště vyvarovat.
kolektiv
Národní institut pro další vzdělávání
2015
Reportáž k dokumentárnímu filmu na podporu jazykového vzdělávání v českých školách.
Válav Müller – scénář a režie
ssssss
Národní institut pro další vzdělávání
2015
Dokumentární propagační film, shrnující aktuální výzvy pro současné jazykové vzdělávání v českých školách.
Kolektiv autorů
Národní institut pro další vzdělávání
2015
Interaktivní publikace k digitalizaci výuky ve školách.
DOMINO
Národní pedagogický institut České republiky
2020
Metodiky a výukové objekty z oblasti digitálních technologií, s nimiž pedagogové po ověření jejich přínosu ve výuce soutěžili v přehlídce DOMINO v uplynulých devíti letech. Jsou zpřístupněny na základě licence Creative Commons, lze je tedy pro potřeby výuky volně využívat.
Jana Táborková
Národní institut pro další vzdělávání
2016
Soubor materiálů k podpoře výuky českého jazyka pro cizince na úrovni začátečník zahrnuje pracovní listy s tematicky uspořádanými lekcemi a metodické pokyny.
Jana Táborková
Národní institut pro další vzdělávání
2017
Soubor materiálů k podpoře výuky českého jazyka pro cizince na úrovni začátečník a mírně pokročilý (pracovní listy a metodické pokyny).
Linda Doleží
Veronika Zvonečková
Národní institut pro další vzdělávání
2017
Metodický materiál k jazykové podpoře dětí/žáků-cizinců zaměřený na použití tradičních říkanek a lidových písní.
Linda Doleží
Národní institut pro další vzděláván
2017
Metodická příručka k jazykové podpoře dětí/žáků-cizinců.
Dana Chmelová – hlavní manažerka projektu
Národní institut pro další vzdělávání
2014
Metodická příručka k zážitkové pedagogice pro pedagogy předškolního vzdělávání rozdělená do 4 tematických okruhů podle ročních období.
Romi Grey
Inspirativní příběh autorky spolu s poetickými ilustracemi hudebníka a výtvarníka Ondřeje Smeykala vybízí k hledání dobra a krásy. Vyzdvihuje snahu „dělat ze světa soucitnější místo" a ukazuje hodnotu svobody a přátelství.
kolektiv autorů
Národní institut pro další vzdělávání
2016
Odborná publikace k 700. výročí narození Karla IV. zahrnující výběr příspěvků z krajských a celostátních vzdělávacích programů.
Dagmar Hudecová a kolektiv
Národní institut pro další vzdělávání
2012
Sborník přináší závěrečné práce projektu Každodennost v době socialismu, do kterého zapojilo celkem 6 českých, 9 saských škol a 2 školy z Durynska. Cílem projektu bylo přiblížit žákům každodenní život v socialistické společnosti.
Bedřiška Žufová
Národní pedagogický institut České republiky
2020
Publikace, která vznikla v projektu ESIF „Strategické řízení a plánování ve školách a územích“, se věnuje problematice koučinku, přibližuje jeho historii, co je koučink, kdo je kouč, cíle koučinku ve školách a jeho přínos.
Kolektiv autorů
Mgr. František Eliáš (ed.)
Národní pedagogický institut České republiky
2020
Publikace je určena především ředitelům mateřských a základních (případně středních) škol, kteří začínají se strategickým plánováním. Nastiňuje jednotlivé kroky strategického řízení a plánování a obsahuje připravené postupy, které je možné využít v praxi.
Autorský kolektiv
Národní pedagogický institut České republiky
2020
Metodická příručka se pokouší na ukázkových příkladech ukázat, jak řešit příklady z matematiky se žáky učebních oborů kategorie E. Je součástí materiálů, které vznikly v projektu Modernizace odborného vzdělávání k podpoře výuky matematiky na středních odborných školách.
Autorský kolektiv
Národní pedagogický institut České republiky
2020
Metodická příručka se pokouší na ukázkových příkladech ukázat, jak řešit příklady z matematiky se žáky učebních oborů kategorie E. Je součástí materiálů, které vznikly v projektu Modernizace odborného vzdělávání k podpoře výuky matematiky na středních odborných školách. Souč ...
Kolektiv autorů
Národní institut pro další vzdělávání
2011
Soubor metodických listů, které prezentují nejrůznější možnosti využití metody CLIL, která spočívá v integraci cizího jazyka a odborného předmětu.
Autorský kolektiv
Národní pedagogický institut České republiky
2020
Cílem metodiky je nastínit možné přístupy k realizaci řešení komplexních úloh formou žákovských projektů, na konkrétních příkladech ukázat jejich realizaci na SOŠ a podělit se o zkušenosti s jejich realizací.
Autorský kolektiv
Národní pedagogický institut České republiky
2020
Modul Úlohy CUN se zabývá řešením komplexních a nerutinních problémů. Příručka není jen průvodcem k uvedenému modulu, ale je určena všem, kteří mají zájem zařadit do výuky matematiky úlohy CUN, a pomůže jim v přípravě a realizaci řešení.
kolektiv autorů
Národní institut pro další vzdělávání
2015
Sborník představující výukovou metodu CLIL,která spojuje výuku nejazykového předmětu a cizího jazyka. Jeden z výstupů projektu Cizí jazyky pro život.
Ing. Jiří Vojtěch, Mgr. Kristýna Zahradníčková, Mgr. Hana Novotná
Národní pedagogický institut České republiky
2020
Publikace shrnuje informace o aktuálním stavu nezaměstnanosti absolventů středního a vyššího odborného vzdělání a mapuje její vývoj na základě srovnání výsledků za předchozí roky.
Alica Petrasová
Národní institut pro další vzdělávání
2019
Publikace uvádí příklady aktivit, jejichž cílem je zlepšit kritické myšlení žáků i občanů a zvýšit jejich povědomí o globálních otázkách.
Michal Kolář
Národní institut pro další vzdělávání
2016
Publikace je metodickým textem a je určena frekventantům průlomového kurzu na řešení školní šikany a kyberšikany. Absolvování kurzu umožňuje získat skutečným zájemcům ucelenou minimální kvalifikaci k řešení šikany.
kolektiv autorů
Národní institut pro další vzdělávání
2015
Publikace obsahuje materiály, které byly využity v seminářích Klíčové aktivity 2 – Podpora internacionalizace škol - informace o způsobech financování mezinárodních aktivit škol, o úskalích přípravy projektů a podmínkách jejich realizace.
Blanka Jaurisová a Martina Pánová
Národní institut pro další vzdělávání
2016
Soubor materiálů k podpoře výuky českého jazyka pro cizince na úrovni začátečník – 10denní kurz českého jazyka.
Mgr. Franišek Tomášek
Mgr. Petr Valenta, Ph.D.
Národní pedagogický institut České republiky
2020
Průvodce, který vznikl v projektu ESIF „SRP“, představuje soubor logicky uspořádaných postupných kroků zaměřených na systém řízení školy jako organizace a na vedení lidí v ní. Přináší praktické postupy a návody.
kolektiv autorů
Národní institut pro další vzdělávání
2015
Publikace obsahuje informace o průběhu projektu Cizí jazyky do škol – Rodilí mluvčí do škol.
Vojtěch Černý
Národní institut pro další vzdělávání
2012
Publikace představuje deset vybraných příkladů dobré praxe, které se zaměřují na zapojení dětí a mládeže do rozhodování a diskuze o záležitostech, které se jich osobně dotýkají.
Jan Sýkora
Národní institut pro další vzdělávání
2012
Publikace obsahuje deset vybraných příkladů dobré praxe, které představují různé přístupy ke zkvalitňování sociálního klimatu v zařízeních zájmového a neformálního vzdělávání. 
Zuzana Sýkorová
Národní institut pro další vzdělávání
2012
Publikace představuje deset vybraných příkladů dobré praxe zaměřené na prohlubování a rozvíjení inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v zájmovém a neformálním vzdělávání.
Vojtěch Černý
Národní institut pro další vzdělávání
2012
Publikace představuje deset vybraných příkladů dobré praxe vzdělávacích programů průřezového tématu Mediální výchova a medializace. 
Jiří Tošner
Národní institut pro další vzdělávání
2012
Publikace obsahuje deset vybraných příkladů dobré praxe nabízejících nejrůznější aktivity zaměřené na děti a mládež na cestě k dobrovolnictví.
Jiří Ježek
Národní institut pro další vzdělávání
2012
Publikace představuje deset vybraných příkladů dobré praxe z oblasti multikulturní výchovy.
Jiří Zajíc
Národní institut pro další vzdělávání
2016
Inspirace těm, kteří pomáhají dětem i dospívajícím k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život.
Autorský kolektiv
Národní pedagogický institut České republiky
2020
Publikace informuje o vývoji vzdělanostní a oborové struktury žáků SŠ a VOŠ až do úrovně skupin oborů vzdělání, uvedena je i aktuální vzdělanostní struktura v regionálním pohledu za kraje. Její součástí jsou i analýzy míry nezaměstnanosti absolventů škol v daném roce.
kolektiv autorů
Národní institut pro další vzdělávání
2013
Příručka pro výuku všech oborů vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Jejím cílem je podpora realizace konceptu vícejazyčnosti v rámci jazykového vzdělávání v české škole.
Jana Stará
Národní institut pro další vzdělávání
2016
Příručka pro učitele základních škol, kteří se zajímají o to proč a jak zařazovat globální rozvojové vzdělávání do své výuky. Metodická příručka obsahuje řadu námětů do výuky.
DOMINO
Národní institut pro další vzdělávání
2011
Ing. Jiří Vojtěch
Mgr. Martin Štěpánek
Národní pedagogický institut České republiky
2020
Publikace informuje o vývoji vzdělanostní struktury středního vzdělávání na základě vývoje počtů a podílů nově přijatých žáků do 1. ročníků a o vývoji počtů přijatých žáků do nástavbového a vyššího odborného vzdělávání, a to vše i v rozlišení dle krajů ČR.
Irena Trojanová, František Eliáš,
František Tomášek
Národní pedagogický institut České republiky
2020
Metodika obsahuje vzorové dokumenty pro pedagogy – Portfolio učitele; sebehodnoticí dotazník učitele, Portfolio ředitele školy, Formulář zápisového archu hodnoticího pohovoru, Vzor hospitačního záznamu a Sebehodnoticí dotazník pro ředitele.
Michal Černý
Národní pedagogický institut České republiky
2020
Publikace nabízi přehled nástrojů, jež mohou učitelé, lektoři i studenti využít k tomu, aby si webinář vyzkoušeli. Část řešení je bezplatná, což zvyšuje možnosti většího zapojení webinařů do vzděláváni. Kniha se zabývá jak praktickou didaktikou webinářů, tak i teorií.
Ing. Jana Trhlíková
Národní pedagogický institut České republiky
2020
Studie přináší soubory dat o žácích se SVP ve školním roce 2019/20, a to jak za střední školy, tak i VOŠ. Doplňuje statistické přehledy o vzdělanostní a oborové struktuře žáků a o jejím vývoji ve středním a vyšším odborném vzdělávání.
Otakar Jíra (vedoucí kolektivu)
Národní institut pro další vzdělávání
2004
Publikace je určena všem, kdo začínají a nevědí si v některé z lektorských činností rady, ale především těm, kteří budou lektory učit, jak mají své lek­torské ego prezentovat tak, aby to bylo užitečné adresátům jejich sdělení.
Autorský kolektiv
Národní pedagogický institut České republiky
2020
Brožura představuje modelovou verzi formátu zkoušky z češtiny pro trvalý pobyt v ČR na úrovni A1. Jedná se o úplné znění zkoušky včetně několika organizačně obsahových informací, které mají cizincům a jejich učitelům pomoci se v základech se zkouškou seznámit.