DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Cesty spolu - Pedagogická diagnostika a IVP spolupráce s PPP v začleňování dětí , žáků s druhým jazykem
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-25243/2016-1-731
Číslo programu:S42-14-22-172
Datum konání: 13.prosince 2017 od 9.00 hod.
Místo konání:NIDV Brno, Křížová 22
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Hana Burgetová,
Mgr. Libor Mikulášek,
Mgr. Kateřina Štrausová
Organizační garant:Mgr. Šárka Dostalová, dostalovas@nidv.cz, tel.: 543 541 247, 775 571 604
Poznámka:RÚ 61

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, speciální pedagogové, asistenti pedagoga


Popis programu

1. část programu se zaměřuje na objasnění podstaty pojetí pedagogické diagnostiky, jejího významu a základních pojmů. Zabývá se komplexním přístupem k diagnostice, s jejím členěním, průběhem, podmínkami, výsledky a možnostmi využití v praxi, včetně vhodného použití diagnostických metod.
Představeny jsou poznatky z oblasti pedagogické diagnostiky podle zaměření - diagnostika rozumových schopností a vědomostí, motoriky a grafomotoriky, školní zralosti, sociability a citové oblasti, diagnostika laterality, vývoje řeči a verbálních schopností, zrakového a sluchového vnímání.
Témata: Edukační proces versus pedagogická diagnostika. Metody pedagogické diagnostiky v práci učitele. Pedagogické pozorování a jeho druhy. Faktory ovlivňující objektivitu pozorování. Systémy standardizovaného pozorování. Rozhovor. Ústní zkouška. Didaktické testy. Metody vyhodnocování a interpretace diagnostických šetření. Autodiagnostika a autoreflexe v práci učitele. Diagnostika vědomostí a dovedností žáků.

2. část se zaměřuje na proces vytváření individuálního vzdělávacího plánu (IVP): Cílová skupina dětí a žáků vzdělávaných dle IVP. Podmínky vzdělávání dle IVP ze strany žáka a jeho rodiny, školy i poradenského zařízení. Rozbor podkladů nutných k aplikaci IVP ve vzdělávacím procesu. Účastníci dostanou za úkol vyhotovit modelové IVP s aplikací nabytých poznatků na základě analýzy případu a jejich zdůvodnění včetně kompletní formulace a návrh dalšího postupu.
Účastníci vyhotoví i modelové IVP s aplikací nabytých poznatků na základě analýzy případu a jejich zdůvodnění včetně kompletní formulace a návrh dalšího postupu. Program předpokládá aktivní zapojení účastníků, kteří budou mít příležitost většinu aktivit sami vyzkoušet.

Součástí semináře budou informace o dostupných materiálech k dané tématice a o literatuře k dalšímu samostudiu.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena