DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty vhodné pro šablonu II/2.1a
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-744/2017-1-151
Číslo programu:M65-03-13-172
Datum konání:15. a 16. listopadu 2017, 8,30 - 15,30 hodin
Místo konání:NIDV České Budějovice, Hlinsko 49
Počet hodin:16 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Dalibor Dudek
Organizační garant:Bc. Gabriela Švehlová, svehlova@nidv.cz, tel.: 387699022, 770106785
Poplatek:1780,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU


Popis programu

Program vychází z programu RWCT, „Čtením a psaním ke kritickému myšlení“. Systematicky pracuje s dostupnými seznamy čtenářských dovedností, třídí je podle nastavených kritérií. Účastníci propojují konkrétní postupy s konkrétními čtenářskými dovednostmi.
Je určen všem zájemcům o toto téma, kteří mají spíše základní znalosti a systematicky se rozvojem čtenářské gramotnosti svých žáků dosud nezabývají. Seminář jim má sloužit jako první vhled do tématu i jako inspirace k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků.
Seminář není určen učitelům, kteří prošli kurzem Čtením a psaním ke kritickému myšlení nebo seminářem s podobným obsahem.

MODUL  I
Očekávání, 3 pravdy a 1 nepravda – co potřebujeme k učení; Minutový test, práce se škálou: „Vedu ve svých hodinách žáky k osvojení čtenářských dovedností“
Alfa box (práce s grafickým organizérem, formulace vhodného výrazu, výběr a třídění informací,
dynamický rozvoj mateřského jazyka) - skupinově formulujeme, co může učitel dělat pro rozvíjení
kritického myšlení žáků.           2 h.

Brainstorming, práce s naučným textem – INSERT, tabulka INSERTu (metoda pro žákovu individuální práci s textem a následný výběr a zapsání svými slovy na připravené flipové papíry) – téma Mozek a jeho činnosti, když se učíme.  
Pětilístek (metoda umožňuje jednak shrnutí zvoleného tématu, jednak jeho posouzení a hodnocení; vyzkoušíme si jak práci na obecnějším, a tedy i snazším tématu, tak i vytváření pětilístků na témata konkrétní a blízká)           2 h
 
Třífázový model učení podle pedagogického konstruktivismu – E-U-R  (výklad o konstruktivistickém
pojetí plánování výuky a jeho vysvětlení na příkladu předcházející modelové hodiny s metodou
INSERT) 
Vědomostní kooperativní Bingo (metoda propojuje vědomostní a sociální složky učení, srovnání
strategií při práci s kognitivními otázkami) – témata napříč spektrem vyuč. předmětů   2 h

4 rohy + extrém – co dělá čtenář nad/s textem?       
Pyramida údajů, Učíme se navzájem (společná práce s kratším textem; lektor modeluje učitelovu
práci při těchto metodách, vysvětluje její principy; využití čtenářských strategií shrnování,
vyjasňování, kladení otázek, předvídání) Téma Hořká čokoláda a antioxidanty    2 h

MODUL II
Dvojitý zápisník, Poslední slovo patří mně, Diamant (modelová lekce propojující 3 metody práce
a jedno společné téma; Dvojitý zápisník je individuální metoda, při níž žák pročítá text a průběžně
si v něm zatrhává pasáže dle učitelova zadání a do okraje si je vlastními slovy komentuje; Poslední
slovo patří mně je dobrým předchůdcem diskusních metod – žáci při ní mají možnost zveřejnit své komentáře, porovnat je s ostatními; metoda chrání navrhovatelovo poslední slovo; metoda Diamant
vychází z Pětilístku, ale je více analytická; žák při ní formuluje možná pozitiva i rizika tématu) 
Pracujeme s tématem Bohatství, Marco Polo.        2 h

Skládankové učení (náročná kooperativní metoda, při níž je kladen vysoký nárok na žákovu
zodpovědnost za vlastní učení; pracujeme v expertních a domovských skupinách a zdokonaluje se
například žákova kompetence k učení; pracujeme s texty o okolnostech kladení a využívání otázek
učitelem) Téma – forenzní chemie         2 h

Klíčová slova, Ano-Ne (zkrácená verze modelové lekce: evokační zodpovídání ne/pravdivosti
zadaných tvrzení, čtení textu o tématu a závěrečné společné hledání dokladů pravdivosti či
nepravdivosti výroků přímo v textu; přeformulování záporných výroků do platné podoby) Téma Obiloviny
Životabáseň (využití metody individuálního psaní a jeho verbální prezentace ostatním; vede žáky
ke vcítění se do nezvyklé pozice (kakao, banán, láčkovec, ječmen…)     1 h

Práce s tabulkou čtenářských dovedností a strategií – analýza čtenářských dovedností obsažených v metodách RWCT.           1 h

Párové čtení; párové čtení je metoda podporující čtenářské dovednosti žáků; žák pracuje v roli
vypravěče či dotazovače; prezentace grafických zpracování jednotlivých pasáží textu) Téma pro
1. stupeň Maťo a Kinček, pro 2. st. a SŠ K.Čapek-Básník.      2 h

Moduly probíhají formou modelových lekcí s následnou pedagogickou analýzou. Druhý modul začíná společnou konzultací nad zkušenostmi, které učitelé získali při ověřování použitelnosti metod ve své praxi.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

Další vzdělávací programy s podobným zaměřením:

Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště České Budějovice - 19. a 20. dubna 2018/
    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena