DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMUInformace o programu

Název programu:Strategické řízení a plánování ve školách _ e-learning
Číslo programu:E44-11-15-172
Datum konání:bude upřesněno
Čas konání:.-.
Místo konání:NIDV Karlovy Vary, Západní 15
Počet hodin:20 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři: Lektoři NIDV
Organizační garant:Mgr. Dana Chmelová, chmelova@nidv.cz, tel.: 775 755 035, 353 226 219, 775 755 035


Komu je program určen

ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení


Popis programu

Vzdělávací program je určen ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, střednímu managementu: vedoucím metodických kabinetů, vedoucím odloučených pracovišť . Účastníci se seznámí  s postupy a metodami využitelnými při tvorbě a implementaci strategického plánu rozvoje školy, možnostmi změny kultury školy a pedagogického vedení i přípravou a realizací změn. Osvojí si  komplexní  přístup k evaluaci. Vzdělávací program je složen  ze 4 základních témat: Strategické řízení a plánování ve školách, Kultura školy zaměřená na maximální rozvoj každého žáka, Pedagogické vedení/leadership a Vedení a řízení změny. jedná se o distanční variantu prezenčního kurzu Strategické řízení a plánování ve školách. Distanční vzdělávací program jak v teoretické rovině, tak na příkladech z praxe  ukáže a vysvětlí roli jednotlivých náležitostí probíraného tématu.Povede frekventanty k promýšlení sad otázek, jejichž zodpovězení je potřebné k formulaci strategických cílů školy a usouvztažnění těchto odpovědí s lidskými, finančními, materiálními, prostorovými a dalšími zdroji organizace jako předpokladu pro formulaci adekvátní strategie.
  Kultura školy podporující maximální rozvoj každého žáka
 - kultura organizace/školy, model kultury školy, klima školy, možnosti autoevaluace kultury a klima školy, přehled manifestace kultury školy, vize a mise školy, příklady dobré praxe
 Pedagogické vedení/leadership:

a) Hodnocení práce pedagogů
- potřebnost hodnocení učitelů, hodnocení jako součást řízení pracovního výkonu učitelů, nástroje hodnocení, hodnotitelé (vedení školy, učitelé, žáci, rodiče, sebehodnocení učitelů), oblasti hodnocení. Možnosti využití dat o žácích pro hodnocení pedagogů – problémy hodnocení na základě výsledku žáků
b) Tvorba plánu profesního rozvoje pedagogů
- stanovování cílů a prostředků rozvoje pedagogů na základě potřeb žáků, rozvoj a podpora pedagogů, osobní plán profesního rozvoje pedagoga, znaky efektivního rozvoje pedagogů a hodnocení dosavadní praxe školy
Vedení a řízení změny
 - zásady správného vedení a řízení změny, fáze změny, odpor a jeho možná eliminace, identifikace slabého místa ve škole a sestavení návrhu a postupu změny
 Strategické řízení a plánování ve školách

a) Metody analýzy potřeb školy
 - obecné principy strategického myšlení a analýzy, informační zdroje pro analýzu prostředí školy, analýza vnitřního prostředí školy, analýza vnějšího vzdělávacího prostředí, závěrečné analýzy a vymezení pozice školy
 b)Tvorba strategického plánu rozvoje školy
 - strategický plán rozvoje školy, základní premisy: mise školy, vize školy, hodnoty školy, rozvojové záměry školy, identifikace příležitostí z vnějších zdrojů, disponibilní zdroje, vztah příležitostí a silných stránek školy, náležitosti strategického plánu rozvoje školy
 c)Implementace procesů strategického řízení a plánování ve školách
 - role implementace ve strategickém řízení a plánování, proces implementace a jeho kroky, faktory ovlivňující proces implementace, překážky a jejich zvládání
 d) Evaluace pokroku školy
- kontrolně-plánovací proces, formulace kritérií a indikátorů evaluace jako prostředků odstraňování napětí mezi skutečností, plánovaným stavem a specifiky školy či školského zařízení, rozvoj kompetencí v oblasti poskytování zpětné vazby, které vychází z doložitelných faktůPožadavek na vstupní kompetence účastníka

, širší vedení škol a školských zařízení


Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

Další vzdělávací programy s podobným zaměřením:

Strategické řízení a plánování ve školách _ e-learning
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Pardubice - listopad 2017 - červen 2018/
    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena