DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Základní umělecké vzdělávání - management ZUŠ - 32
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-6516/2017-1-405
Číslo programu:A49-07-18-172
Datum konání:14.9., 10.10., 17.10., 13.11. 2017
Místo konání:NIDV Hradec Králové, Luční 460
Počet hodin:32 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Bc. Jiří Stárek,
Mgr. Lucie Valentová,
Mgr. Miroslav Pospíšil,
Mgr. Luboš Lisner
Organizační garant:Mgr. Hana Černá, cerna@nidv.cz, tel.: 495 514 803, 775 576 312
Poplatek:2500,- Kč


Komu je program určen

ředitelé škol a školských zařízení


Popis programu

Soubor seminářů ("balíček") je určen vedoucím pracovníkům ZUŠ i širšímu vedení škol (zástupce ředitele, vedoucí předmětových komisí, vedoucí oborových sekcí, koordinátor ŠVP apod.) a reaguje na aktuální potřeby jejich průběžného a systematického vzdělávání v souvislosti s probíhající kurikulární reformou uměleckého vzdělávání. Z hlediska vývoje ZUŠ jsou to nyní věci, které jsou opravdu podstatné. Nedílnou součástí vzdělávacího cyklu bude diskuse k dané problematice a umožnění sdílení dobré praxe. Cyklický vzdělávací program v délce 32 hodin je sestaven ze čtyř navazujících základních tematických modulů. Účastník získá osvšdčení až po absolvování všech čtyř modulů v celové délce 32 hodin.

 

1. modul: Vedení lidí a sebeřízení (8hod) obsahuje témata: leadership (role lídra, manažera a pracovníka; typy lídrů; tvorba vize; „prodej“ vize - motivace týmu; propojení práce týmu s cíli organizace; specifika leadershipu v základním uměleckém vzdělávání), time management (4 generace řízení času, stanovení priorit, úkoly naléhavé a důležité, paretův princip), syndrom vyhoření (definice a příznaky; fáze syndromu vyhoření; prevence ve školním prostředí) a sebereflexe (význam sebereflexe, fáze sebereflexe, metody sebereflexe: otázky, formuláře, deník, volné psaní, portfolio, videozáznam).

2. modul: Kvalita školy a reforma ZUŠ (8hod) se dotýká nastavení kritérií Kvalitní školy (pojem „kritérium“; analýza Kritérií hodnocení, průběhu a podmínek vzdělávání ČSI), hospitační činnosti (definice sledovaných jevů v návaznosti na kritéria hodnocení; zásady pro efektivní sledování výuky; vedení záznamů; vyhodnocení hospitace a její rozbor s pedagogickým pracovníkem), pojetí výsledku vzdělávání (analýza výsledků vzdělávání z hlediska školského zákona, RVP ZUV a kritérií hodnocení ČŠI; realita pojetí výsledků vzdělávání v ZUŠ a její komparace se státními záměry).

3. modul: Profesní rozvoj pedagogických pracovníků (8hod) je zaměřen na vymezení kariérního systému v aktuálních právních předpisech (adaptační období začínajícího učitele a další kariérní stupně), na plánování profesního rozvoje (plán DVPP, plán pedagogického rozvoje školy, plán profesního rozvoje pedagogického pracovníka, portfolio učitele) a na podporu učitelů v jejich profesním rozvoji (metody stanovování cílů, metody pedagogické sebereflexe, popisná zpětná vazba).

4. modul: Principy společného vzdělávání v ZUŠ/inkluze (8hod) nabídne vhled do podstaty a principů společného vzdělávání a využití nové legislativy v praxi na ZUŠ - Podstata a princip inkluze /společného vzdělávání - seznámení s prioritami vzdělávacího systému v ČR v rovině společného vzdělávání (OECD) s exkurzem do praxe v dalších zemích EU a komparací těchto zkušeností, dále pak v implementaci myšlenky společného vzdělávání a jeho priorit. Společné vzdělávání jako  prostor pro soužití, porozumění a respekt všech účastníků vzdělávacího systému. Využití nové legislativy a podpůrných opatření - v reakci na legislativní změny, kterými bylo společné vzdělávání uvedeno do praxe- dojde k seznámení s jednotlivými aspekty vyhlášky 27/2016 Sb. (postavení handicapovaných žáků v proměnách času; definice integrace a inkluze; kategorie žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dle školského zákona; žáci nadaní a mimořádně nadaní; 4 stupně podpůrných opatření; zásady práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a s žáky mimořádně nadanými, role managementu školy při nastavování klimatu společného vzdělávání i při jeho realizaci).Doporučená literatura a další informační zdroje

vyhláška č.27/2016 S., ve znění pozdějších předpisů - http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-27-2016-sb-o-vzdelavani-zaku-se-specialnimi

zákon o pedagogických pracovnících - aktuální znění - http://www.msmt.cz/file/38850/

RVP ZUV - http://www.msmt.cz/file/31244/

Kvalitní škola - http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Komplexni-system-hodnoceni

tématická zpráva ČŠI - http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Vzdelavani-nadanych-talentovanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

Další vzdělávací programy s podobným zaměřením:

Základní umělecké vzdělávání - management ZUŠ - 32
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Brno - 7.prosince (modul 4)/
    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena