DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Celostátní vzdělávací program

Název programu:Primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních Celostátní konference
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-13029/2017-1-676
Číslo programu:D52-01-11-172-02
Datum konání:13. října 2017, 9.30 - 15.00
Místo konání:Aula administrativního a školícího centra Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Cejl 73, Brno
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:PaedDr. Michal Kolář,
Mgr. Renata Ježková,
Mgr. Helena Adamusová,
Mgr. Gabriela Šustková,
Bc. Roman Petrenko,
PhDr. Monika Nevoralová
Organizační garant:Mgr. Tatiana Feketeová, feketeova@nidv.cz, tel.: 222 122 260, 777 357 558
Poznámka:konference ve spolupráci s MŠMT a Krajským úřadem Brno, CEJL


Komu je program určen

ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, výchovní poradci, učitel - metodik prevence, psychologové


Popis programu


Seznámení se základními principy fungování systému primární prevence v ČR (legislativa a dotační systém, příklady dobré praxe, metodické dokumenty, vzdělávání, evaluace programů, výkaznictví programů a pod.).

1. Systém a legislativní úprava prevence v ČR, dotační politika v oblasti primární prevence a příklady dobré praxe z projektů MŠMT či ESF - MŠMT

 

2. Metodické dokumenty a aktuální aktivity NÚV v oblasti primární prevence

Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) je přímo řízenou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho součástí je oddělení pro ústavní a ochrannou výchovu a prevenci rizikového chování, které realizuje řadu aktivit s cílem poskytovat podporu systému školské primární prevence rizikového chování. Účastníci konference budou seznámeni s činností a aktivitami oddělení v oblasti primární prevence rizikového chování. Budou představeny metodické dokumenty v oblasti primární prevence, na jejichž vzniku se oddělení podílelo.
 
 

3. Systém jednotného on – line vykazování preventivních aktivit ve škole
 Cílem systému je zjednodušit pravidelný monitoring aktuálního stavu výskytu rizikového chování a sjednotit obsah a způsob sledování realizovaných preventivních aktivit ve školách, nabídnout doporučenou podobu výkazu o preventivních aktivitách a poskytnout školám návodný nástroj pro evaluaci vlastního preventivního programu.
 
 Systém jednotného on-line vykazování preventivních aktivit ve školách nabízí intuitivní a moderní cestu pro plnění legislativní povinnosti škol předávat data o preventivním programu, umožňuje sběr komplexních údajů o podobě prevence na školách a automatické předávání zpracovaných dat pedagogicko-psychologickým poradnám, krajským úřadům a ministerstvu školství pro nastavování cílených priorit v oblasti primární prevence a k efektivnímu využívání veřejných finančních prostředků.
 

4. Zpráva o nastartování systémové změny ve vzdělávání odborníků na řešení šikany

 

Připravenost škol ochránit děti před šikanou je zatím stále nedostatečná. Souvisí to především s neuspokojivým vzděláním pedagogů a dalších odborníků. Dosavadní příprava je nahodilá a nesystémová. Platí to o vysokých školách, ale i dalších vzdělávacích institucích. Co s tím? Příspěvek informuje o možném řešení - o již vytvořené pětiúrovňové koncepci vzdělávání odborníků na řešení šikany. Zároveň seznamuje s prvními zkušenostmi se zaváděním této systémové změny do praxe. Již nabídka první úrovně vzdělání vyvolala nebývalý zájem. A není se co divit, protože v drtivé většině převažují krátkodobé a jednodenní semináře, které nemohou potřeby praxe - získat ucelenou minimální kvalifikaci k řešení šikany - naplnit. První kroky koncepčního vzdělání však otevírají zcela nový horizont - dostupnou přípravu odborníků 2. úrovně a specialistů 3. a 4. úrovně.

5. „Když se řekne slovo šikana“


„Vzali mi tablet, chtějí peníze, napadají mě, trápím se, bojím se, kdybych tak do té školy nemusel“. Šikana v totalitním stadiu na 1. stupni? Ta u nás není! Máme školního metodika, máme výchovnou poradkyni, preventivní programy, pravidelně se vzděláváme.
 Příběh malého chlapce, žáka 4. třídy ZŠ, jeho blízkých. Hledání odpovědi na otázku co je to ta BEZMOC? Ukázka toho, co vše je možné z hlediska chybného rozpoznání a následného řešení šikanozního fenoménu v současné době, když se řeší na všech stranách a všichni. Pomoc a komu? Kde stále chybujeme?

6. Jak zavést systém primární prevence na škole – příklad dobré praxe


 Na příkladu dobré praxe uvedeme, jak minimalizovat slabé stránky systému, přetvořit je v silné a stávající silné podpořit. Příspěvek bude věnován oblasti:
 1. vztahu školního metodika prevence, učitelů a ostatních zaměstnanců školy
 2. vztahu školního metodika prevence a vedení školy
 3. vztahu školního metodika prevence a zákonného zástupce
 4. vztahu školního metodika prevence a dítěte
 5. systémového zapojení ostatních organizací.
 V příspěvku uvedeme, jak tyto oblasti vzájemně propojit a jak podpořit školního metodika prevence jako leadera.

7. Příspěvek zástupce ČŠI

Změna programu vyhrazena.
 Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena