DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk C1
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-25243/2016-1-731
Číslo programu:U24-04-22-172
Datum konání:středa 15.30 - 17 hod, září 2017 - červen 2018
Místo konání:NIDV Brno, Křížová 22
Počet hodin:60 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Radek Vogel, Ph.D.
Organizační garant:Mgr. Hana Saitzová, saitzova@nidv.cz, tel.: 543 541 201, 731 503 732
Poplatek:2500,- Kč
Poznámka:úroveň C1

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ, učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, pedagogové volného času


Popis programu

Kurz slouží na podporu jazykového vzdělávání pedagogických a ostatních odborných pracovníků na školách, bude na odpovídající úrovni budovat jazykový systém a rozvíjet jazykové prostředky. Účastník se bude učit porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru, účastnit se rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Dále se bude učit napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností. Při poslechu se naučí rozumět delším promluvám a přednáškám a dokáže sledovat i složitou výměnu názorů, pokud téma dostatečně zná. Bude rozumět většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních témat. Účastníci budou procvičovat ovládání gramatiky v relativně vysoké míře. Budou se učit užívat jazyka pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Hodinová dotace celého kurzu je 60 vyučovacích hodin, vzdělávání je prezenční a bude probíhat 2 semestry. Harmonogram výuky: Výuka bude probíhat 1x týdně 2 vyučovací hodiny, tj. celkem 60 hodin v 30 výukových týdnech. Výuka bude doplněna vlastními doplňkovými materiály lektora.
Témata výuky a dílčí hodinové dotace:
Tematický okruh č. 1 - hodinová dotace 10 hodin
GRAMATIKA: přítomné a předpřítomné časy, zájmena, spojky
SLOVNÍ ZÁSOBA: práce, rodina, psaní žádosti
PRAKTICKÁ AJ: rodina, tajemství
Tematický okruh č. 2 - hodinová dotace 10 hodin
GRAMATIKA: minulé časy, vyprávěcí časy,
SLOVNÍ ZÁSOBA: sloveso GET, WOULD, USED TO
PRAKTICKÁ AJ:  čas a technologie
Tematický okruh č. 3 - hodinová dotace 10 hodin
GRAMATIKA: spekulace, dedukce, důraz, nereálná minulost
SLOVNÍ ZÁSOBA: popis knih
PRAKTICKÁ AJ: finance

 

Tematický okruh č. 4 - hodinová dotace 10 hodin
GRAMATIKA: příslovce, příslovečná vyjádření, nereálná minulost - předminulý čas, infinitiv, gerundium
SLOVNÍ ZÁSOBA: historie, přídavná jména
PRAKTICKÁ AJ: fakt nebo fikce?
Tematický okruh č. 5 - hodinová dotace 10 hodin
GRAMATIKA: vyjádření povinnosti, povolení, nutnosti, slovesa pocitů
SLOVNÍ ZÁSOBA: místo, pohyb, zdraví
PRAKTICKÁ AJ: umění a umělci
Tematický okruh č. 6 - hodinová dotace 10 hodin
GRAMATIKA: vyjádření budoucnosti, důraz a náhrady větných spojení, důraz určité části věty
SLOVNÍ ZÁSOBA: příroda, zvířata, svět kolem nás
PRAKTICKÁ AJ: cestování, turismus

Vstupní úroveň jazykového kurzu v rozsahu 60 hodin je C1 dle SERRJ
Výstupní úroveň po absolvování 60 hodin studia je stále C1 s tím, že absolvováním tohoto kurzu si účastník sice nezvýšil jazykovou úroveň dle SERRJ o jeden stupeň, ale zvýšil si na individuální úrovni dílčí receptivní (poslech a čtení s porozuměním) a produktivní (mluvení a psaný projev včetně komunikativní interakce) kompetence, které odpovídají látce či učivu, probraného a nastudovaného (včetně domácí přípravy a samostudia) za dobu, po kterou 60-hodinový kurz probíhal. (Vodítkem je většinou probraná a zvládnutá látka v učebnici, kterou v kurzu používají.)
Vzhledem k tomu, že kurz není ukončen po 60 hodinách zkouškou (což nevylučuje průběžné testování účastníků kurzu lektorem), může být posun jazykových kompetencí individuální.
 

 
Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena