DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk A1
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-25243/2016-1-731
Číslo programu:U20-03-23-172-02
Datum konání:září 2017 - červen 2018, vždy v pondělí 15.30 - 17.00, začátek 2. 10. 2017
Místo konání:NIDV Zlín, Potoky 267
Počet hodin:60 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Jana Fancová
Organizační garant:Mgr. Blanka Holešová, holesova@nidv.cz, tel.: 577 432 559, 775 571 634
Poplatek:4500,- Kč
Poznámka:jazyková úroveň A1

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, pedagogové volného času


Popis programu

Jazykový kurz slouží na podporu jazykového vzdělávání pedagogických a ostatních odborných pracovníků na ZŠ a SŠ a na odpovídající úrovni budovat jazykový systém a rozvíjet jazykové prostředky (slovní zásobu, výslovnost, gramatické struktury a jazykové funkce) a kompetence (mluvení, poslech, čtení a psaní). Účastníci si rozšíří slovní zásobu v rámci témat týkajících se každodenního života a bude procvičováno její použití včetně využití opisných prostředků, běžné gramatické prostředky v rámci snadno předvídatelných situací a procvičovat správnou výslovnost. Účastníci se budou aktivně zapojovat do situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se mluví cílovým jazykem. Budou se aktivně zapojovat do rozhovorů o tématech, která jsou jim známá, o něž se zajímají nebo se týkají každodenního života (např. rodiny, koníčků, práce, cestování a aktuálních událostí). Texty pro čtení budou používat slovní zásobu často užívanou v každodenním životě a v práci. Účastníci budou procvičovat psaní jednoduchých souvislých textů na témata, která dobře znají nebo která je osobně zajímají. Budou psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy. Výcvik pravopisu se zaměří na vytváření srozumitelných souvislých textů s použitím správného pravopisu, interpunkce a úpravy. Harmonogram výuky: Výuka bude probíhat 1x týdně 2 vyučovací hodiny, tj. celkem 60 hodin v 30 výukových týdnech. Témata výuky a dílčí hodinové dotace:
Tematický okruh č. 1 - hodinová dotace 10 hodin
GRAMATIKA: sloveso být, přivlastňovací zájmena, zápor
SLOVNÍ ZÁSOBA: čísla, země, předměty
PRAKTICKÁ AJ: abeceda
Tematický okruh č. 2 - hodinová dotace 10 hodin
GRAMATIKA: členy, množné číslo, přivlastňovací zájmena, přídavná jména
SLOVNÍ ZÁSOBA: rodina, přídavná jména
PRAKTICKÁ AJ: osobní informace
Tematický okruh č. 3 - hodinová dotace 10 hodin
GRAMATIKA: přítomný čas prostý, osobní zájmena
SLOVNÍ ZÁSOBA: příslovce, slovesa
PRAKTICKÁ AJ: kolik je hodin

Tematický okruh č. 4 - hodinová dotace 10 hodin
GRAMATIKA: příslovce, pořadí slov ve větě, can/can´t
SLOVNÍ ZÁSOBA: jídlo, zaměstnání,
PRAKTICKÁ AJ: kolik to stojí?
Tematický okruh č. 5 - hodinová dotace 10 hodin
GRAMATIKA: sloveso být v minulém čase, minulý čas sloves HAVE, GO, GET, nepravidelná slovesa
SLOVNÍ ZÁSOBA: čísla, denní rutina, slovesa
PRAKTICKÁ AJ: jaké je datum
Tematický okruh č. 6 - hodinová dotace 10 hodin
GRAMATIKA: there is, there are, there was, there were, zájmena
SLOVNÍ ZÁSOBA: slovesa, hotel
PRAKTICKÁ AJ: Orientace ve městě
Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena