DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Celostátní vzdělávací program

Název programu:Čeština jako druhý jazyk v českém školství
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-32774/2016-1-936
Číslo programu:D70-03-20-171
Datum konání:29. 5. až 26. 6. 2017
Místo konání:E-learning - individuální studium a závěr distančně on-line (Skype)
Počet hodin:26 vyučovacích hodin (z toho 22 hodin e-learning)
Lektor/lektoři:doc. PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.,
Mgr. Petra Hanušková
Organizační garant:Mgr. Pavel Pecník, pecnik@nidv.cz, tel.: 596 120 454, 731 503 731
Poznámka:Blended learningový kurz, závěrečný seminář on-line (Skype)

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé speciálních škol, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, asistenti pedagoga, výchovní poradci


Popis programu

Kurz je určen pro pedagogy mateřských, základních i středních škol, kteří se ve své praxi setkávají s dětmi-cizinci, žáky-cizinci a jejich pracovní náplní je výuka češtiny jako druhého jazyka. Vzdělávací program je realizován formou kombinovaného průběžného studia - blended learningu. Distanční studium je doplněno závěrečným čtyřhodinovým prezenčním seminářem, nebo webinářem.  Distanční část kurzu je realizována v prostředí LMS Moodle (Learning Management System).
Obsah e-learningového kurzu je rozčleněn do šesti kapitol:
Kapitola 1 - Cizinci v ČR
Obsahem kapitoly je přehled o vývoji počtu cizinců na území České republiky, načrtnuty jsou také proměny složení příchozích cizinců a jejich procentuální zastoupení. Účastníci jsou seznamování s postupnými změnami v migraci cizinců a také měnící se strategií, intenzitou a společenskou potřebou vzdělávání cizinců v českém prostředí.
Kapitola 2 – Osvojování jazyka u dětí
V této kapitole je pozornost věnována procesu osvojování jazyka ve vícejazyčné situaci, v níž se dítě-cizinec a žák-cizinec může nacházet. Účastníci kurzu se seznámí s možnými mezijazykovými vlivy a komunikačními bariérami. Učitelé jsou rovněž seznamováni s konkrétními situacemi, které mohou nastat při osvojování češtiny u dětí-cizinců a výuce českého jazyka u žáků-cizinců a vyústit k nepochopení a nedorozumění.
Kapitola 3 – Jazyková diagnostika a hodnocení
Účastníci kurzu se stručně seznamují se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky, jeho charakteristikou a významem pro výuku cizích jazyků. V souvislosti s tímto Rámcem se pedagogové dozvídají informace o možnostech jazykové diagnostiky u dětí v předškolním věku a žáků základních a středních škol. V těchto souvislostech jsou předložena účastníkům kurzu úskalí tohoto procesu.
Kapitola 4 – Jazyková podpora dětí, žáků-cizinců
Účelem této části programu je seznámit pedagogy se specifikami a důležitými podmínkami pro osvojování a výuku češtiny jako druhého jazyka u dětí mateřských škol a žáků základních i středních škol. Každé cílové skupině je věnována samostatná pozornost s vymezením nejdůležitějších poznatků pro úspěšnou výuku češtiny jako druhého jazyka. Je vyzdviženo rovněž téma správného zařazování žáka do vyučovacího procesu. Ke každému školnímu stupni jsou rovněž doporučeny metodiky pro učitele, popřípadě učebnice k výuce češtiny jako druhého jazyka.
Kapitola 5 – Sociokulturní kompetence
Náplní této kapitoly je seznámit učitele s důležitou součástí komunikačních dovedností, kterou je pochopení vzájemných odlišností sociokulturních prostředí cizinců. Základní jazykové znalosti musí být doplňovány o komunikační kompetence spjaté se sociální interakcí. Téma je v této kapitole šířeji rozvedeno a doplněno praktickými příklady.
Kapitola 6 – Interkulturní vzdělávání
Základním cílem kapitoly je pochopit pojem interkulturní vzdělávání a interkulturní komunikace ve srovnání s podstatou multikulturní komunikace s ohledem na její společenskou důležitost. V návaznosti na tuto problematiku je pak obsah kapitoly zaměřen na výklad podstaty integračních a inkluzivních postupů, které lze uplatňovat v českém školním prostředí.

Kapitola 7 – Legislativa
Obsahem kapitoly je legislativní základ, o který se opírá péče a podpora vzdělávání dětí-cizinců a žáků–cizinců v českém školství.

Závěrečný seminář kurzu
Na závěrečném semináři si účastníci prohlubují znalosti jednotlivých kapitol o další poznatky a podílejí se na diskuzi k problematice, věnují se otázkám vyplývajícím z průběhu programu, navzájem si předávají zkušenosti ze své praxe a doplňují získané vědomosti a poznatky konzultací s lektorem. Účastníci jsou motivováni k dalšímu pokračování studia problematiky dětí a žáků-cizinců a je jim nabídnuta účast na navazujících vzdělávacích programech. Bude provedena zpětná vazba kurzu evaluačním dotazníkem.
V průběhu e-elearningového kurzu je účastníkům pro odbornou podporu k dispozici tutor, technickou pomoc udílí garant vzdělávacího programu.
Kurz je připraven pro studium v rozsahu maximálně 4 týdnů, je koncipován formou blended learningu. Celkový rozsah kurzu je 26 hodin. E-learningová část je plánovaná na 22 hodin. Prezenční, závěrečná část je koncipována na 4 hodiny. V situaci, kdy bude vytvořena malá studijní skupina, nebo skupina složená z dopravně neslučitelných míst působení účastníků, proběhne závěrečná část kurzu formou webináře, tedy on-line s využitím vhodného peer-to-peer programu (např. Skype). Webinář je v rozsahu 3 hodin.
 
Podmínky úspěšného absolvování kurzu:
• dodržení časového harmonogramu e-learningového studia,
• úspěšné složení všech průběžných úkolů a testů,
• úspěšné složení závěrečného testu.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena