DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Rozvoj osobnostně sociálních kompetencí pedagogů MŠ
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-32774/2016-1-936
Číslo programu:D57-02-23-172
Datum konání:13. 9., 18. 10. a 15. 11. 2017, 8.00 - 15.00 hodin
Místo konání:NIDV Zlín, Potoky 267
Počet hodin:24 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Karel Opravil
Organizační garant:Milena Hudečková, hudeckova@nidv.cz, tel.: 577 437 711, 731 503 764
Poplatek:2400,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

pedagogům MŠ, učitelé MŠ, ředitelé škol a školských zařízení


Popis programu

Vzdělávací program je zaměřen na aktivity, které účastníkům umožní nahlédnout do svých osobnostních předpokladů, dispozic a motivačních faktorů pro práci s předškolními dětmi, prohloubit schopnost sebereflexe v osobním i pracovním životě a uvědomit si nutnost osobnostního růstu a budování profesní identity.

1. Modul: Osobnostní rozvoj - obsahem je práce s vlastním životním příběhem. Orientace na silné a slabé stránky, přijetí vlastních možností a limitů. Uvědomění si vlastních zdrojů osobnostního růstu.  Téma bude zpracováno sebezkušenostním způsobem s využitím vybraných psychoterapeutických technik a facilitovaných diskusí.
Jednotlivá témata osobnostního rozvoje:
-  Sebepoznání a seberflexe prostřednictvím vlastních životních příběhů a jejich interpretací. Mapování zdrojů a osobních limitů.  (8 hodin)
-  Prevence syndromu vyhoření – práce s vlastními emocemi. Uvědomění si emocí, jejich individuálních zdrojů, projevů i způsobů zvládání. Propojení s osobním i pracovním životem. Nabídka jednoduchých relaxačních technik. (4 hodiny)
  Celkem 12hodin.

2. Modul - Sociální rozvoj - obsahem navazuje na modul Osobnostní rozvoj. Je tematicky zaměřen do oblasti efektivní komunikace.  Chce přivést účastníky k uvědomění si vlastních komunikačních vzorců a tak lépe porozumět svému chování i chování druhých. V reálných situacích si ověřit, jak tyto zkušenosti významně ovlivní mezilidské vztahy. Ke zpracování tématu bude využito metod zážitkové pedagogiky, vybraných technik práce s tělem a facilitovaných diskusí.
Jednotlivá témata osobnostního rozvoje :
- Komunikační dovednosti – základy verbální a neverbální komunikace, specifika komunikace s dětmi předškolního věku, komunikace s rodiči. Zásady aktivního naslouchání. (4 hodiny)
- Spolupráce - trénink kooperace – týmové hry a cvičení. Reflektovat vlastní schopnost spolupráce, míru zapojení do společných aktivit, roli v pracovním týmu. (4 hodiny)
- Řešení problémů, komunikace v krizové situaci – aktivní naslouchání, uvědomění si vlastních emocí a emocí druhých. Komunitní a diskusní kruh jako cesta k řešení problému. - - - Empatie, akceptace, autenticita. (4 hodiny).
Celkem 12hodin.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

Další vzdělávací programy s podobným zaměřením:

Rozvoj osobnostně sociálních kompetencí pedagogů MŠ
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Brno - 11., 18. a 25. dubna 2018 / 9.00 - 16.00/
    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena