DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Jak pracovat s dětmi od dvou let v MŠ
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-32774/2016-1-936
Číslo programu:Z97-02-15-171-03
Datum konání:20., 21. a 22. 6. 2017; 10.00 - 17.00 hodin
Místo konání:Mateřská škola Chodov, Zahradní 729
Počet hodin:24 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Šárka Gabrielová
Organizační garant:Mgr. Dana Chmelová, chmelova@nidv.cz, tel.: 775 755 035, 353 226 219, 775 755 035
Poplatek:2020,- Kč
Poznámka:MŠ Chodov - má 6 osob + doplnit dalšími MŠ

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

pedagogům MŠ, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé MŠ


Popis programu

~~Teoreticko-praktický vzdělávací program je zaměřený na specifika práce s dvouletými dětmi. Účastníci se s těmito specifiky seznámí především formou praktických ukázek aktivit a řešení situací, které mohou nastat při vzdělávání dětí této věkové skupiny. Program v délce 24 hodin je rozdělen na 13 témat:
1. Specifika předškolního období (0-6 let) z pohledu vývojové psychologie s důrazem na období 2-3 let věku - klíčová místa ve vývoji, význam matky, psychologie citové vazby v souvisloti s adaptací na MŠ, podpora ze strany učitelky - 2 hodiny
2. Emoční vývoj a rozvoj dítěte ke konci batolecího období - vzor v rodině a v MŠ, laskavé a důsledné vedení, učíme se mít rádi - 2 hodiny
3. Potřeby dítěte staršího batolecího věku - potřeba místa, přimeřenosti podnětů, bezpečí a jistoty, limitů, řádu a struktury - 2 hodiny
4. Podmínky pro vzdělávání dvouletých dětí - materiální prostředí, personální zabezpečení, podnětné prostředí, úprava denního režimu - 1 hodina
5. Rizika umístění dvouletých dětí v mateřské škole a hledání cest k jejich předcházení - velikost skupiny, personální zabezpečení, přehlcení podněty, chaos, přechodové situace, bezpečnost atd. - 1 hodina
6. Osobnost pedagoga pro práci s dvouletými dětmi - osobnostní i profesní předpoklady, zkušenost, laskavost, dotek, komunikace, trpělivost atd. - 1 hodina
7. Hrajeme si celý den - hra dvouletých dětí, hračky a pomůcky pro hru, herní návyky, úklid hraček - 2 hodiny
8. Učíme děti návykům a sebeobsluze - hygienické návyky, stravování, oblékání, učíme se pozdravit, poděkovat atd. - 2 hodiny
9. Abychom si rozuměli - vývoj řeči a myšlení dítěte, výrazové prostředky pedagoga - řeč verbální a neverbální, gestika a posturika, zpěv, rytmus, praktická cvičení a řešení situací - 3 hodiny
10. Význam rituálů v předškolním věku s důrazem na věk 2-3 - rituály a jejich funkce v životě dítěte, úprava známých rituálů, význam rituálů u jídla, spánku, příchodu do MŠ a odchodu z MŠ, rutinní postupy - 3 hodiny
11. RVP PV a vzdělávání dvouletých dětí - cíle a obsah vzdělávání, individualizace vzdělávání dvouletých dětí, plánování, evaluace - 2 hodiny
12. Legislativní podpora vzdělávání dvouletých dětí v MŠ - vyhláška č. 14/2005 Sb. v úpravách 2016, hygienické a bezpečnostní předpisy atd. - 2 hodiny
13. Sebereflexe a sebehodnocení jako součást práce s dvouletými dětmi - 1 hodina



Doporučená literatura a další informační zdroje

Štefánková, Z., Franclová, M. Plachá,V. ( 2013)  PSYCHOLOGIE PRO UČITELE A UČITELKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, Psychológia (v) škole. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie / L. Sokolová, M. Lemešová & R. Masaryk (eds). -Bratislava: Univerzita Komenského, s.52-58, ISBN 978-80-223-3483-9.

Svobodová, E., Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání Praha: RAABE, 2009.

 Svobodová, E., Šmelová, E., Švejdová, H., Váchová, A Vzdělávání v MŠ (Školní a třídní vzdělávací program). Praha: Portál, 2010.

 Svobodová, E., Švejdová, H. Metody dramatické výchovy v MŠ

 Praha: Portál, 2011.

 Svobodová, E. Tvorba školního vzdělávacího programu In

 Syslová, Z. a kol. Jak úspěšně řídit mateřskou školu. Praha:

 Wolters Kluwer, 2012.

Svobodová, E., Váchová, A., Vítečková, M. Do školky za zvířátky (metodika práce s příběhy v MŠ). Praha: Portál, 2012.

Metodické brožury předškolního vzdělávání – „HANKA“  Mgr. Hanka Švejdová, IČO 03763447

PODZIM 1: Není babka jako babka a drak jako drak

PODZIM 2: Prý tam roste houba hadí…

PODZIM 3: Trampoty čepice

PODZIM 4: Čas dýní, dušiček, tmy a rýmy

JARO 1: Něco ťuklo, vejce puklo…

JARO 2: Zlobím, zlobíš, zlobíme aneb pravdivě do jara

 



Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     





    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena