DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Národní hospodářství - hlavní veličiny pro popis a srovnání ekonomik
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-32774/2016-1-936
Číslo programu:D67-04-18-181
Datum konání:bude upřesněno
Čas konání:.-.
Místo konání:NIDV Hradec Králové, Luční 460
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Ing. Ivan Soukal, Ph.D.
Organizační garant:Mgr. Markéta Palečková, paleckova@nidv.cz, tel.: 778 546 754, 495 514 803
Poplatek:620,- Kč


Komu je program určen

učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU


Popis programu

Vzdělávací program je určen především učitelům základů společenských věd na všech typech středních škol, dále jako rozšíření pro učitele výchovy k občanství na 2. stupni základních škol a zeměpisu na všech typech středních škol. Cílem je rozšíření a prohloubení odborných znalostí v oblasti základních makroekonomických principů a veličin tak, aby účastník dokázal za užití zdarma dostupných světových databází vytvořit základní ekonomický profil země.
Jedná se o jednodenní vzdělávací akci realizovanou odbornou výkladově-diskuzní přednáškou s demonstrací práce s vybranými databázemi. Doplněna je aktivizačními (motivačními) úlohami.


Jednotlivá témata, která budou v programu prezentována:


1. hlavní veličiny státního hospodářství (3,5 hodiny)
 a. úvod do národního hospodářství,
 b. produkt,
 c. nezaměstnanost,
 d. inflace,
 e. měnový kurz,
 f. platební bilance.


2. Dvě základní politiky státního hospodářství (2,5 hodiny)
 a. fiskální – příjmy a výdaje státního rozpočtu, státní dluh,
 b. monetární – hlavní cíle a nástroje.


3. Základní ekonomický profil České republiky v rámci zemí V4 (2 hodiny)
 a. základní problémy mezinárodního srovnání,
 b. práce s databázemi a nástroji IMF data mapper, World bank indicators, UN Comtrade a data explorer, TradeCon.
 Doporučená literatura a další informační zdroje

~~•       HOLMAN, Robert. Základy ekonomie: pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-007-2.
•        Soukal Ivan, DITTRICHOVÁ, Jaroslava. Ekonomie : skripta inovovaného předmětu pro studenty pedagogických oborů se zaměřením na základy společenských věd a občanskou výchovu. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. 189 s. ISBN 978-80-7435-432-8.
•        Pavelka, Tomáš. Makroekonomie. 2. aktualiz. vyd. Praha, 2007. ISBN 978-80-86730-21-9.
•        http://comtrade.un.org/
•        http://www.tradingeconomics.com/
•        http://www.imf.org/external/datamapper/index.php?db
•        http://data.worldbank.org/indicator
•        http://hdrstats.undp.org
 Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena