DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Rozvoj čtení a čtenářských dovedností v základní škole
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-25243/2016-1-731
Číslo programu:Z54-03-24-171
Datum konání:jaro 2018, termíny budou upřesněny
Místo konání:NIDV Jihlava, Zborovská 3
Počet hodin:32 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Klára Vakočová
Organizační garant:Mgr. Jana Rösslerová, rosslerova@nidv.cz, tel.: 567 571 820, 775 571 626
Poplatek:3500,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

pedagogům ZŠ


Popis programu

Jedná se o jeden nedělitelný modulární vzdělávací program s časovou dotací 32 vyučovacích hodin. Jednotlivá témata čtyř navazujících seminářů v rámci modulů jsou zacílena na rozvoj čtenářské gramotnosti nejen v hodinách českého jazyka a literatury, ale s důrazem na průřezovost napříč vyučovacími předměty 2. stupně základní školy a s ohledem na atraktivnost témat a používání motivačních prvků směrem k žákům. Vzdělávací program se skládá ze čtyř povinných modulů jednodílných či vícedílných seminářů, každý seminář je v dotaci 8 vyučovacích hodin a může být realizován i ve více než čtyřech dnech:

Modul 1 Rozmanitost čtení
V programu budou představeny základní principy práce, např. čtení knih podle vlastního výběru, svobodná volba čtecího média, čtení pro radost, vzájemné sdílení čtenářské zkušenosti, rozvoj rétorických dovedností aj. Bude věnována pozornost jak textům v knihách, encyklopediích a časopisech, tak textům v internetovém prostředí s ohledem na jejich specifika a s ohledem na věk žáků na 2. stupni ZŠ. Těžištěm bude práce s textem, jeho výtvarným a informačním doprovodem: podpora čtenářských strategií, zajímavé formy čtenářských záznamů, např. deníků, analýza písemné i vizuální informace, písemné vyjádření myšlenky, postupy podporující tvorbu psaného textu. Budou předvedeny praktické ukázky, jak lze přizpůsobovat práci s textem nejen kognitivním (vědomosti a poznatky) a afektivním (zájmy, postoje, hodnoty) učebním cílům. V závěrečné části semináře budou prezentovány materiály vhodné k nácviku čtení, které mohou účastníci využít ve své pedagogické praxi.
Modul 2 Aktivní učení
Obsah je zaměřený na metody aktivního učení, bude obsahovat praktické ukázky metod kritického myšlení, informační výchovy, metod zprostředkovaného učení. Společně budeme hledat cesty k překonání čtenářské krize při přechodu na vyšší stupeň základní školy. Ukážeme si způsoby, jak prolínat aktivní učení a informační výchovu napříč všemi předměty. Lektoři doporučí zajímavé tituly pro danou věkovou kategorii a doporučí zajímavé aktivity na podporu čtenářství. Během semináře si účastníci vyzkouší následující formy a metody práce: otevřené učení a prožitkové učení, vyhledávání a zpracovávání informací, techniky RWCT a další. Program se soustředí i na využití naučných a odborných textů ve výuce. Bude se zabývat motivací žáků k práci s těmito texty, výběrem vhodných textů pro výuku a technikami práce s nimi.
Modul 3 Dílny čtení
Obsah programu řeší, jak rozvíjet vědomé čtenářství, vytvářet kladný vztah k vlastní četbě, motivovat k celoživotnímu učení, podpořit kladné vztahy v kolektivu třídy, pracovat s textem, zpracovávat informace, vyjadřovat názory ke čtenému textu, seznámit žáky s knižním fondem školní knihovny. Dílna čtení je jedna z možných cest, jak se žáky v hodinách českého jazyka hledat smysl čtení. O své knize a o pocitech, které žáci při čtení mají, mohou diskutovat s ostatními. Vytváří si záznamy o četbě, ke kterým se mohou vrátit a připomenout si myšlenky a pocity, které je při četbě provázely. Dílna čtení má velký vliv na utužení třídního kolektivu, při rozhovorech o četbě se setkávají vždy nové dvojice žáků a tím dochází k jejich lepšímu vzájemnému poznávání.
Tematická výuka v sobě nese velmi úzké mezipředmětové vztahy a předpokládá vzájemnou spolupráci učitelů. Pokud se ale podaří vytvořit předpoklady pro tuto činnost, je velmi efektivní. Vychází z určitého tématu, které obsahově integruje různé vyučovací předměty. Ústřední téma je v centru zájmu, z něj vznikají podtémata. Dochází ke spojení učiva do větších celků (témat) a integrace látky jednotlivých předmětů. Otázky se musí řešit z více stran, propojovat jednotlivé každodenní zkušenosti a nové informace, hledat a uvědomovat si souvislosti.
Modul 4 Práce s knihou a různými texty
Program poskytuje konkrétní způsob práce s různými typy textů a knih vzhledem k věku žáků – tedy konkrétně příklad zpracování pro jednotlivé ročníky. Lektorka uvádí příklady z tematicky rozdílných oblastí, kdy přesto dochází k propojení a prolnutí jednotlivých rovin ve vzájemné jednotě. Na textech souvisejících s jedním tématem lze procvičovat nejrůznějšími metodami a technikami celou šíři předmětů. Lektorka provede účastníky procesem tvorby výukových materiálů s ohledem na fáze hodiny (E-U-R), cestou zařazení rozmanitých strategií vedoucích žáky postupně k dovednostem. Jde o cestu porozumění a interpretace, se zřetelem na praktické využití v běžném životě (emoce, empatie, postoje, chování a jednání apod.). Jde o jednu z mnoha cest, jak pracovat s textem. Cílem modulu je, aby popsaný způsob práce účastníky inspiroval k vlastním variacím a originálním přípravám do hodin. Vyzkouší si v praxi použití jednotlivých metod a různých strategií, které cíleně vedou k rozvíjení praktických dovedností žáků, a následně budou schopni těchto postupů využívat ve své každodenní pedagogické praxi.

 
Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

Další vzdělávací programy s podobným zaměřením:

Rozvoj čtení a čtenářských dovedností v základní škole
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Zlín - 11. a 12. prosince 2017, 15. ledna a 19. ledna 2018/
Rozvoj čtení a čtenářských dovedností v základní škole
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště České Budějovice - 22. a 23. března 2018, 19. a 20. dubna 2018, 9.00 - 15.30/
    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena