DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Čtenářská gramotnost a její využití pro osobnostní vývoj žáka II.
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-25243/2016-1-731
Číslo programu:Z74-03-23-172
Datum konání:19. září a 18. října 2017, 8.30 - 15.00
Místo konání:NIDV Zlín, Potoky 267
Počet hodin:16 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D.
Organizační garant:Mgr. Blanka Holešová, holesova@nidv.cz, tel.: 577 432 559, 775 571 634
Poplatek:1500,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ


Popis programu

Jedná se o jeden nedělitelný modulární vzdělávací program s časovou dotací 16 vyučovacích hodin. Jednotlivá témata dvou navazujících seminářů v rámci modulů jsou zacílena na rozvoj čtenářské gramotnosti nejen v hodinách čtení a českého jazyka. Společnost potřebuje lidi vzdělané, kteří dokáží porozumět sami sobě, zvládat sebekontrolu, respektovat názory jiných, spolupracovat, kriticky řešit problémy, kreativně myslet, konat, respektovat fyziognomické projevy citů  apod. Je nutné předcházet všem známkám šikany, vědět, co je šikana, jak se projevuje a jak jí předcházet. Interpretace umělecké literatury pro 1. a 2. stupeň nabídne náměty, jež pomáhají  žákům nacházet odpovědi na osobní otázky, podporují zvídavost, rozvíjejí sociální dovednosti, podílejí se na osobnostním zdokonalování,  nabízejí etické hodnoty, bez nichž kvalitní život může být ohrožen.

Modul 1 – Porozumění písemným textům a jejich interpretace

Porozumění písemným textům (pochopení podstaty textu, vyhledávání vzájemných vazeb a souvislostí, vyjasňování, kladení otázek, získávání nových informací a poznatků, vyvozování úsudků a postojů, uplatnění získaných schopností v praktickém životě atd.) je v současné době důležitým předpokladem kvalitního a naplněného života každého člověka. Aby se dokázal v životě uplatnit, musí se naučit využívat všechny nabyté dovednosti a kompetence, jež správná interpretace textu rozvíjí. Nejen rozvoj intelektu každého jedince, ale také výchova jeho charakterových vlastností, jeho morálních postojů je úkolem současného školství.    

Přehled témat výuky:

 • vytváření náhodných skupin napomáhajících zlepšení třídního klimatu – Elektrické vedení;
 • podpora samostatného myšlenkového úsilí žáků – Kdo může zabránit zlu?;
 • shromažďování preventivních doporučení při řešení problémů dětí a mládeže;
 • vytvoření vlastních duševních zásad pro zdravý vývoj jedince;
 • hra rozvíjející pracovní efektivitu a hodnotící myšlení;
 • tvořivé kooperativní hry – Skládání harmoniky; Malíři;
 • pokládání otázek, vyjádření snových představ a imaginativních vjemů;
 • Mé Já ve hře; Lež a pravda; Já to dokážu;
 • metody kritického myšlení – Úsečka rozhodnutí, Řetězová charakteristika; Brainstorming;
 • podpora pozitivních emocí – recept vlastního Já; Co tě napadá…;
 • stupně šikany a jejich rysy;
 • základy společenského chování, reflexe vlastních postojů
 • tvořivá interpretace textu J. Foglara, Z. Malinského, E. de Amicis, S. Rudolfa, M. Reiznerové, M. Lukešové, J. Kašpara, J. Žáčka, J. Prevérta, aj.

Modul 2 – Aktivizující metody v literární výchově

Modul se zaměřuje na využití aktivizujících metod v literární výchově na 1. i 2. stupni ZŠ. Vhodnými náměty posiluje tvořivou atmosféru ve třídě, povzbuzuje kultivované vyjadřování žáků, jejich hravou aktivitu. Nabídne metody podporující estetické činnosti a kritické myšlení. Účastníci si procvičí naukovou složku, využijí metod usměrňujících osobnostní rysy žáka a zvyšujících jeho tvůrčí dovednosti. Naučí se motivovat žáky ke čtenářství, pracovat s průřezovými tématy a se všemi kompetencemi RVP.

Přehled témat výuky:

 • literární ukázky z děl K. Čapka; C. L.  Lewise; J. Koláře; B. Říhy; D. Mrázkové; M. Drijverové aj.;
 • metody naladění (řešení literárních rébusů, mapa Mého já…)
 • poznání autorů knih;
 • procvičování flexibility a rozvoj představivosti;
 • metody kritického myšlení (brainstorming, lístečková aj.)
 • zlepšení čtenářských dovedností;
 • metodika osobnostní a sociální výchovy apod.

 

 Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena