DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Didaktické studium cizího jazyka - angličtina školní rok 2017/2018
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-25243/2016-1-731
Číslo programu:W09-18-16-171
Datum konání: listopad 2017- červen 2018, zahájení 15.11. 2017, od 9.00 hodin
Místo konání:NIDV Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 1348/6
Počet hodin:60 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři: Mgr. Michaela Čaňková,
Mgr. Jana Čadová
Organizační garant:Bc. Bohdana Flanderková, flanderkova@nidv.cz, tel.: 475 211 055, 731 503 733
Poplatek:4600,- Kč
Poznámka:termíny: 15.11.;1.12. 2017; ..........;4.4.; 3.5.;7.6. 2018

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU


Popis programu

Kritéria výběru účastníků dle Standardu doplňujícího didaktického studia příslušného cizího jazyka
(č.j. MSMT- 42452/2013): Magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné magisterské vzdělání doplněné vzděláním zaměřeným na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole.
Obsah studia vychází z úpravy vyhlášky o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Absolvent didaktického studia získá znalosti a dovednosti v oblasti oborové didaktiky cizího jazyka. Studium bude zaměřeno na problematiku dosažení vzdělávacích cílů ve všech čtyřech jazykových dovednostech žáků, tj. v porozumění písemnému projevu (čtení) a ústnímu projevu (poslech) a v samostatném písemném a ústním projevu. Účastníci programu se seznámí i se základy managementu výuky angličtiny ve třídě a s nejnovějšími trendy ve výuce cizích jazyků. Studium bude rozděleno do patnácti čtyřhodinových bloků (celkem 60 hod výuky):
PŘEHLED TEMATICKÝCH BLOKŮ STUDIA:  
1. Úvod do kurzu. Teoretické podklady moderní výuky. Plánování hodiny.  
2. Učební styly žáků. Specifika výuky jednotlivých věkových skupin.  
3. Výuka slovní zásoby s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ  
4. Výuka gramatiky s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ  
5. Výuka poslechu s porozuměním  s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ  
6. Výuka mluvení s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ  
7. Výuka čtení s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ  
8. Výuka psaní s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ  
9. Fonetika a výslovnost.  
10. Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami. Individuální přístup k žákům v heterogenní  třídě. 
11. Využití ICT ve výuce.  
12. Portfolio, využití s žáky ve výuce, tvorba vlastního portfolia účastníka kurzu  
13. Projektová práce a mezinárodní projekty. Evaluace učebnic pro jednotlivé věkové skupiny
      žáků.  
14. Testování a zkoušení. Hodnocení žáků. Motivace žáků mladšího školního věku a žáků   
      starších. 
15. Metoda CLIL – využití ve výuce ostatních předmětů s rozlišením pro věkové skupiny
      žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ.
Kromě toho by měl uchazeč prokázat znalost cizího jazyka na úrovni minimálně C1 SERR pro jazyky (není podmínku pro účast v tomto programu).
Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

Další vzdělávací programy s podobným zaměřením:

Didaktické studium cizího jazyka - angličtina
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště České Budějovice - začátek v lednu 2018 /
Didaktické studium cizího jazyka - angličtina
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary - listopad 2017 - červen 2018, (zahájení 28.11.2017)/
Didaktické studium cizího jazyka - angličtina
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Ostrava - I. pololetí 2018/
    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena