DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk B2
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-25243/2016-1-731
Číslo programu:U22-03-15-172
Datum konání:říjen 2017 - červen 2018
Místo konání:NIDV Karlovy Vary, Západní 15
Počet hodin:60 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Iva Fastová
Organizační garant:Mgr. Martin Plitz, DiS., plitz@nidv.cz, tel.: 602 427 503
Poplatek:3880,- Kč
Poznámka:úroveň B2

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, pedagogové volného času


Popis programu

Kurz slouží na podporu jazykového vzdělávání pedagogických a ostatních odborných pracovníků na školách, bude na odpovídající úrovni budovat jazykový systém a rozvíjet jazykové prostředky. Účastník se bude učit porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru, účastnit se rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Dále se bude učit napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností. Při poslechu se naučí rozumět delším promluvám a přednáškám a dokáže sledovat i složitou výměnu názorů, pokud téma dostatečně zná. Bude rozumět většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních témat. Účastníci budou procvičovat ovládání gramatiky v relativně vysoké míře. Budou se učit užívat jazyka pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Hodinová dotace celého kurzu je 60 vyučovacích hodin, vzdělávání je prezenční a bude probíhat 2 semestry. Harmonogram výuky: Výuka bude probíhat 1x týdně 2 vyučovací hodiny, tj. celkem 60 hodin v 30 výukových týdnech. Výuka bude doplněna vlastními doplňkovými výukovými materiály lektora.
Témata výuky a dílčí hodinové dotace:
Tematický okruh č. 1 - hodinová dotace 10 hodin
GRAMATIKA: předpřítomný čas prostý, předpřítomný čas průběhový
SLOVNÍ ZÁSOBA: osobnost, vlastnosti, nemoc, léčba
PRAKTICKÁ AJ: co přinese budoucnost?
Tematický okruh č. 2 - hodinová dotace 10 hodin
GRAMATIKA: přídavná jména, vyprávění, předminulý čas průběhový, příslovce
SLOVNÍ ZÁSOBA: oblečení, móda
PRAKTICKÁ AJ: létání v letadle
Tematický okruh č. 3 - hodinová dotace 10 hodin
GRAMATIKA: trpný rod, předbudoucí čas prostý, budoucí čas průběhový, podmínkové věty
SLOVNÍ ZÁSOBA: kriminalita, trest
PRAKTICKÁ AJ: risk v životě

 


Tematický okruh č. 4 - hodinová dotace 10 hodin
GRAMATIKA: nereálná podmínka, minulá modální slovesa,
SLOVNÍ ZÁSOBA: počasí, pocity
PRAKTICKÁ AJ: divadlo a představení
Tematický okruh č. 5 - hodinová dotace 10 hodin
GRAMATIKA: gerundia, infinitivy, vazby "be used to", "get used to", "used to"
SLOVNÍ ZÁSOBA: tělo, hudba,
PRAKTICKÁ AJ: festivaly
Tematický okruh č. 6 - hodinová dotace 10 hodin
GRAMATIKA: wish věty, věty "contrast and purpose",vztažné věty
SLOVNÍ ZÁSOBA: média, město
PRAKTICKÁ AJ: velká města

Vstupní úroveň jazykového kurzu v rozsahu 60 hodin je B2
Výstupní úroveň po absolvování 60 hodin studia je stále B2 s tím, že absolvováním tohoto kurzu si účastník sice nezvýšil jazykovou úroveň dle SERRJ o jeden stupeň, ale zvýšil si na individuální úrovni dílčí receptivní (poslech a čtení s porozuměním) a produktivní (mluvení a psaný projev včetně komunikativní interakce) kompetence, které odpovídají látce či učivu, probraného a nastudovaného (včetně domácí přípravy a samostudia) za dobu, po kterou 60-hodinový kurz probíhal. (Vodítkem je většinou probraná a zvládnutá látka v učebnici, kterou v kurzu používají.)
Vzhledem k tomu, že kurz není ukončen po 60 hodinách zkouškou (což nevylučuje průběžné testování účastníků kurzu lektorem), může být posun jazykových kompetencí individuální.
 
Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena