DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Dva kroky k inkluzívní škole vhodné pro šablonu II/2.1e)
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-25243/2016-1-731
Číslo programu:Z56-03-14-172
Datum konání:8. prosince 2017 a 19. ledna 2018, 9.00 - 15.00
Místo konání:NIDV Plzeň, Čermákova 18
Počet hodin:16 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Dana Forýtková
Organizační garant:Mgr. Lucie Holacká, holacka@nidv.cz, tel.: 377 473 606, 775 571 657
Poplatek:1680,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, asistenti pedagoga


Popis programu

Jedná se o jeden nedělitelný modulární vzdělávací program s časovou dotací 16 vyučovacích hodin. Jednotlivá témata seminářů v rámci modulů jsou zacílena na pomoc utvářet ve školách zdravé a důstojné prostředí, v němž je vztah učitel a žák i žáci mezi sebou uplatňován a chápán jako vztah partnerů. Obsahy modulů jsou zaměřeny na rozvoj kompetencí v daných tématech a s nimi spojených dovednostech pedagogů.
Témata ve dvou modulech jsou zaměřena na základní pedagogickou i profesní zdatnost, sociální kompetence i o nových nástrojích pro jejich práci i zvládání nových výzev v době zavádění společného vzdělávání.
Program může být realizován po sobě jdoucích dvou dnech nebo s časovým odstupem či jako program na objednávku pro konkrétní školu.
Součástí jednotlivých seminářů budou informace o dostupných materiálech k dané tématice a o literatuře k dalšímu samostudiu.

 

Modul 1 - Žák s potřebou podpůrných opatření v ZŠ

Program semináře je zaměřen na základní teoretické poznatky z oblasti speciálně pedagogických věd, ale zejména na praktické dovednosti, které by měli pedagogové v základních školách ovládat k zajištění optimálních podmínek pro rozvoj žáků se zdravotním postižením (ZP) v rámci společného vzdělávání.
Dílčí témata semináře:
Podpůrná opatření ve vzdělávání v kontextu aktuálních legislativních změn (novela ŠZ č. 82/2015Sb a související prováděcí vyhlášky).
Základní charakteristika žáka s potřebou podpůrných opatření z důvodu zdravotního či sociálního znevýhodnění.
Možnosti vzdělávání žáků s konkrétním znevýhodněním a z něj vyplývajících speciálních vzdělávacích potřeb v ZŠ (úprava prostředí a organizace vzdělávání, vhodné metody a formy práce, možnosti úprav obsahu vzdělávání, hodnocení  žáků, pomůcky, podpora třídního klimatu, sociální a zdravotní podpora).
Identifikace, realizace a vyhodnocení podpůrných opatření v I. stupni podpory – role školy a jejího školního poradenského pracoviště.
Postup školy při realizaci podpůrných opatření 2. – 5. stupně. 
Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrného opatření

Modul 2 - Plán pedagogické podpory a individuální práce se žákem

Program semináře specifikuje vybrané druhy podpůrných opatření, které mohou uplatnit ve výuce pedagogové s cílem podpořit vzdělávání žáka zejména změnou pedagogických postupů. Jedná se především o úpravy metod výuky, didaktické postupy a úpravy v kritériích hodnocení žáka, případně o změny ve strategiích učení žáka.  Pokud je charakter obtíží žáka takový, že postačují pedagogické postupy, pak škola volí 1. stupeň podpůrného opatření. Plán stručně popisuje, kde má žák problémy, co se v postupech práce změní a jak se to promítne do metod práce, organizace vzdělávání žáka i jeho hodnocení. V rámci programu jsou ukázány kroky směřující k sestavení efektivního Plánu pedagogické podpory. Je představeno, jak provádět aktuální pedagogickou diagnostiku čtení, psaní a počítání a na jejím základě nastavení efektivních úprav výuky pro žáka tak, aby nebyl znevýhodněn, ale aby ve výuce pracoval a maximálně se rozvíjel podle svých možností. Důležitá část programu je, jak konzultovat s rodičem, jeho podíl na podpoře dítěte - co a jak v rámci domácí přípravy lze zvládnout. Součástí programu je též problematika klasifikace a slovního hodnocení, tvorba školních pravidel a kritérií hodnocení žáka včetně individuálního přístupu k žákovi.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

Další vzdělávací programy s podobným zaměřením:

Dva kroky k inkluzívní škole
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Jihlava - 19. 1. , 9.2. 2018 od 9.00 -15.30/
    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena