DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Finanční řízení v praxi ředitele školy
Číslo akreditace MŠMT:MSMT- 959/2015-1-122
Číslo programu:G16-01-20-171
Datum konání:25. dubna 2017
Čas konání:8.30 - 15.00
Místo konání:NIDV, krajské pracoviště Ostrava
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:PaedDr. Dana Schönová
Organizační garant:Mgr. Aneta Měřínská, merinska.aneta@nidv.cz, tel.: 596 120 454, 773 925 193
Poplatek:600,- Kč


Komu je program určen

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení


Popis programu

Vzdělávací program je obsahově zaměřen na rámcový výklad finančního řízení organizace - školy, jako ekonomického subjektu. Škola jako příspěvková organizace, rozdělení na hlavní a doplňkovou činnost, vícezdrojové financování. Vedení účetnictví, sestavení účtového rozvrhu, účtování o hlavní činnosti a doplňkové činnosti, účetní doklady, inventarizace. Základní ekonomické kategorie a pojmy - majetek školy, aktiva, pasíva, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, náklady a výnosy, příjmy a výdaje, zisk a ztráta, odpisy, rezervy, časové rozlišení, dohadné účty a další. Účetní závěrka, účetní výkazy, jejich vzájemné vazby, orientace v jejich struktuře a obsah jednotlivých položek. Fondy příspěvkové organizace. Mzdové účetnictví, vedení personální agendy. Finanční řízení projektů. Finanční řízení a kontrolní činnost ředitele školy, fungování vnitřního kontrolního systému. Vnitřní předpisy školy. Základní legislativní rámec finančního řízení.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena