DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-32774/2016-1-936
Číslo programu:D74-01-18-171-01
Datum konání:24. - 25.4. 2017 a 25. - 26.5. 2017
Místo konání:hotel Rýzmburk - Žernov
Počet hodin:32 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Kamila Bobysudová
Organizační garant:Mgr. Jana Berkovcová, berkovcova@nidv.cz, tel.: 495 514 803, 775 571 644
Poplatek:6980,- Kč
Poznámka:Cena zahrnuje školení, dva noclehy a stravování

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU


Popis programu

Vzdělávací program je určen pro pedagogické pracovníky, kteří budou poskytovat mentoring přímo svým kolegům na školách. Studium budoucích mentorů je zaměřeno na osvojení dovedností v poradenském procesu, přičemž mentoring je druhem poradenství. Vzdělávání je orientováno obecně na poradenské, konzultační a především pak specificky mentorské dovednosti. Program je 32 hodinový formou prezenčních seminářů.
 

1. Téma: Role poradce a mentora, poradenské procesy, mentoring (2 hod) - účastník se identifikuje s rolí poradce, specificky mentora a poradenským procesem. Získá znalosti o poradenském procesu, naučí se orientovat v jednotlivých fázích poradenského procesu.

- Definice poradenství, mentoringu
- Cíle mentoringu
- Definice poradce, mentora
- Hranice poradenského procesu
- Generalisté a specialisté
- Externí a interní poradci

2. Téma: Osobnost poradce, mentora, partnerský a expertní přístup (2 hod) - účastník se seznámí s osobnostními předpoklady a kvalifikací, které jsou potřebné k vykonávání poradenské praxe

- Odborná kvalifikace poradce
- Interpersonální dovednosti poradce
- Poradenské dovednosti

3. Téma: Fáze poradenského procesu (3 hod) - účastník se podrobně seznámí s jednotlivými fázemi poradenského procesu, umí je rozpoznat a vést poradenství

- Fáze poradenského procesu
- Udržování hranic poradenského procesu

4. Téma: Sebereflexe poradce, supervize práce mentora (1 hod) - účastník si postupně si vytváří vlastní poradenský styl a učí se reflektovat vlastní poradenskou práci pomocí sebereflexe a supervize

- Vnitřní dialog
- Reflexe vlastní činnosti
- Význam sebereflexe pro kvalitu poradenského procesu
- Pomoc při sebereflexi – supervize

5. Téma: Aktivní naslouchání, model GROW (4 hod) - účastník se naučí techniku aktivního naslouchání, zná možnosti jejího využití a přínos v poradenském procesu. Využívá výhod této techniky a zná úskalí, která při její aplikaci hrozí. Seznámí se s koučovacím modelem GROW a možností jeho využití v mentorské praxi.

- Schopnosti potřebné pro aktivní naslouchání
- Možnosti využití aktivního naslouchání v rámci poradenského procesu
- Chyby v aktivním naslouchání a úskalí při aplikaci aktivního naslouchání
- Postup aktivního naslouchání
- Nácvik aktivního naslouchání
- Koučovací model GROW

6. Téma: Formulace potřeb mentee – zakázka (zakázka zjevná a skrytá) (4 hod) - účastník dokáže s klientem formulovat zakázku a zvládne odhalovat případné skryté zakázky

 - Cesta k zakázce (od problému k žádosti, objednávce až k zakázce)
- Práce se zakázkou a rozpoznání zakázky zjevné a skryté a práce s nimi
- Možnosti využití mentoringu ve školství
- Typologie otázek (konstruktivní otázky)
- Kroky k zapojení klienta do procesu poradenství (motivace klienta)

7. Téma: Realizace zakázky, vedení mentorského rozhovoru (6 hod) - účastník umí zakázku realizovat, včetně správného vedení poradenského rozhovoru, a správně zakázku ukončit

- Hlavní techniky poradenských zásahů
- Zásady vedení poradenského rozhovoru
- Schopnost rozlišit nabízení pomoci a přebírání kontroly
- Strategie na zvýšení zapojení klienta
- Podpora implementace navržených postupů při realizaci zakázky
- Ukončení poradenství
- Trénink vedení mentorských rozhovorů

8. Rozpoznání odporu u mentee a reakce na něj (2 hod) - účastník dokáže rozpoznat odpor u mentee a vhodně na něj reaguje.

- Znaky přítomnosti odporu
- Zdroje odporu
- Jak postupovat v případě odporu

9. Téma: Zpětná vazba v poradenství a etika (4 hod) - účastník umí vhodně podávat a přijímat zpětnou vazbu v poradenském procesu. Umí vhodně podat závěrečnou zpětnou vazbu k poradenskému procesu, respektuje a podporuje etiku v poradenském procesu.

- Typy zpětné vazby v poradenství – průběžná zpětná vazba klientovi
- Závěrečná zpětná vazba k poradenskému procesu
- Struktura zpětné vazby a nejdůležitější dovednosti při podávání zpětné vazby
- Etika a stinné stránky poradenství

10. Téma: Diskuze vycházející z reflexí vlastní mentorské praxe, vyhodnocení vzdělávacího programu (4 hod) - účastník si uvědomuje svůj posun v mentorských dovednostech a získává jistotu ve správném vedení při poradenského procesu. Vyhodnocuje přínos vzdělávacího programu pro rozvoj svých poradenských dovedností.

- Představení hlavních postřehů z vlastní mentorské praxe
- Společná diskuze
- Vyhodnocení vzdělávacího programu

 

 

 

  Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena