DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Společné vzdělávání - inkluze v MŠ
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-25243/2016-1-731
Číslo programu:Z60-02-24-172
Datum konání:1.část. 18.9.2017 (9.00-15.00); 2.část. 25.9.2017 (9.00-15.00)
Místo konání:NIDV Jihlava, Zborovská 3
Počet hodin:16 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Mgr. Vendula Jašková
Organizační garant:Mgr. Marie Vránová, vranova@nidv.cz, tel.: 567 571 818, 775 571 627
Poplatek:1180,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

pedagogům MŠ


Popis programu

Vzdělávací program je rozdělen do dvou modulů, obsah je zacílen na pomoc utvářet v mateřských školách zdravé a důstojné prostředí, v němž je vztah pedagog a dítě i děti mezi sebou uplatňován a chápán jako vztah partnerů. Obsahy modulů jsou zaměřeny na rozvoj kompetencí v daných tématech a s nimi spojených dovednostech pedagogů. Bude rovněž posílena participace pedagogických pracovníků na vytváření strategie školy v oblasti proinkluzívní podpory.
Témata ve dvou modulech jsou zaměřena na základní pedagogickou i profesní zdatnost, sociální kompetence a na nové nástroje pro práci i zvládání nových výzev v době zavádění společného vzdělávání. Součástí jednotlivých modulů budou informace o dostupných materiálech k dané tématice, literatuře k dalšímu samostudiu.
Program vedou certifikovaní lektoři pro společné vzdělávání.
Modul 1 - Dítě s potřebou podpůrných opatření v MŠ
Modul je zaměřen na základní teoretické poznatky z oblasti speciálně pedagogických věd, ale zejména na praktické dovednosti, které by měli pedagogové v mateřských školách ovládat k zajištění optimálních podmínek pro rozvoj dětí se zdravotním postižením (ZP) v rámci společného vzdělávání.
Dílčí témata semináře:
Podpůrná opatření ve vzdělávání v kontextu aktuálních legislativních změn (novela ŠZ č. 82/2015Sb a související prováděcí vyhlášky).
Základní charakteristika dítěte s potřebou podpůrných opatření z důvodu zdravotního či sociálního znevýhodnění. Rodina dítěte se ZP s důrazem na jednotlivé fáze akceptace postižení dítěte.
Možnosti vzdělávání dětí s konkrétním znevýhodněním a z něj vyplývajících speciálních vzdělávacích potřeb v MŠ (úprava prostředí a organizace vzdělávání, vhodné metody a formy práce, možnosti úprav obsahu vzdělávání, hodnocení  dětí, pomůcky, podpora třídního klimatu, sociální a zdravotní podpora).
Identifikace, realizace a vyhodnocení podpůrných opatření v I. stupni podpory – role školy a jejího školního poradenského pracoviště. Plán pedagogické podpory a práce s dítětem v rámci 1. stupně podpůrného opatření.
Postup školy při realizaci podpůrných opatření 2. – 5. stupně.
Revize RVP PV srpen 2016

Modul 2 - Plán pedagogické podpory, IVP - individuální práce s dítětem
Program semináře specifikuje vybrané druhy podpůrných opatření, které mohou uplatnit pedagogové s cílem podpořit vzdělávání dítěte zejména úpravou podmínek, změnou pedagogických postupů. Jedná se především o úpravy metod, didaktické postupy a úpravy v kritériích hodnocení dětí, případně o změny ve strategiích učení dítěte.  Pokud je charakter obtíží dítěte takový, že postačují pedagogické postupy, pak škola volí 1. stupeň podpůrného opatření. Plán stručně popisuje, kde má dítě problémy, co se v postupech práce změní a jak se to promítne do metod práce, organizace vzdělávání žáka i jeho hodnocení. V rámci modulu jsou ukázány kroky směřující k sestavení efektivního Plánu pedagogické podpory nebo IVP. Je představeno, jak provádět aktuální pedagogickou diagnostiku  a na jejím základě nastavení efektivních úprav přístupů k dítěti tak, aby nebyl znevýhodněn, ale aby ve výuce pracoval a maximálně se rozvíjel podle svých možností. Důležitá částí modulu je ukázka možností, jak konzultovat s rodičem, jeho podíl na podpoře dítěte - co a jak v rámci domácí přípravy lze zvládnout. Součástí modulu je též problematika tvorba pravidel a kritérií hodnocení dítěte včetně individuálního přístupu k dítěti.
 Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

Další vzdělávací programy s podobným zaměřením:

Společné vzdělávání - inkluze v MŠ
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Brno - 6. a 13.února 2018, 9.00 - 15.30 hod./
Společné vzdělávání - inkluze v MŠ
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Brno - 11. a 23. května 2018, 9.00 - 15.30 hod./
Společné vzdělávání - inkluze v MŠ
    /pořádá NIDV, krajské pracoviště Brno - 12. a 25. května 2018, 9.00 - 15.30 hod./
    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena