DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Informační seminář pro ředitele škol a školských zařízení k novele školského zákona (§ 16)
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-1298/2016-1-108
Číslo programu:S10-01-21-171
Datum konání:21. března 2017
Čas konání:9.00 - 15.00
Místo konání:NIDV, krajské pracoviště Olomouc
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Marika Kropíková
Organizační garant:PhDr. Milena Pítrová, pitrova@nidv.cz, tel.: 731 503 726
Poplatek:550,- Kč

Za výběr vzdělávacího programu k financování ze šablon zodpovídá příjemce podpory.


Komu je program určen

pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení, výchovným poradcům


Popis programu

Seminář je realizován v přímé návaznosti na novelu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Prezentace základních pojmů, obsahových úprav a jejich odborný výklad. Základní informace o dopadu novely pro školy a školská zařízení.  Seminář reaguje na potřebu seznámit management škol a školských zařízení a odbornou veřejnost s procesy souvisejícími s § 16 daného zákona a s některými dotčenými prováděcími vyhláškami.
1. Legislativa společného vzdělávání:
Školský zákon; komentář prováděcí vyhlášky; vysvětlení příloh vyhlášky; přehled podpůrných opatření; individuální vzdělávací plán; plán pedagogické podpory; zpráva školského poradenského zařízení; doporučení pro vzdělávání dítěte, žáka a studenta se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole/ve školském zařízení.
2. Financování společného vzdělávání:
Přechodná opatření týkající se financování společného vzdělávání; systémová opatření týkající se společného vzdělávání.
3.  Pojetí společného vzdělávání:
Vývoj dosaženého konsensu pojetí vzdělávání a výchovy; Úmluva OSN o právech dítěte: princip nejlepšího zájmu dítěte; práva ochrany, péče, rozvoje a participace; pojetí školního vzdělávání a výchovy; specifická práva dětí s handicapem; Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením: článek 24 – Vzdělávání, UNESCO Prohlášení ze Salamanky; Koncept společného vzdělávání; integrace a inkluze; vývoj konceptu společného vzdělávání.
Po ukončení semináře bude účastník disponovat:
• základními znalostmi o zákonech a dalších legislativních normách a dokumentech vztahujících se ke vzdělávání dětí, žáků a studentů s potřebou podpůrných opatření;
• základními znalostmi o podmínkách a procesech fungování školy pracující v režimu společného vzdělávání;
• základními znalostmi potřebných administrativních úkonů spojených s dětmi, žáky a studenty s potřebou podpůrných opatření;
• základními znalostmi umožňujícími orientovat se v současném trendu školní výchovy a vzdělávání, včetně konceptu společného vzdělávání a jeho trendů;
• základními znalostmi o specifických právech dětí, žáků a studentů s potřebou podpůrných opatření a jejich rodičů.Doporučená literatura a další informační zdroje

www.msmt.cz; www.núv.czNa tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena